Permisos Administratius

L’any 2003 l’Associació Espanyola pel Tractament Mediambiental dels Vehicles Fora d’Ús (SIGRAUTO) va certificar les nostres instal·lacions com a CAT: Centre Autoritzat de Tractament, formant part de la xarxa d’instal·lacions que compleixen els requisits que marca la Llei per poder donar un tractament mediambiental correcte als vehicles al final de la seva vida útil.

La nostra empresa està constantment actualitzant la seva Autorització Ambiental per garantir que en tot moment s’ajusta plenament a la realitat de la nostra gestió.

Actualment es disposa de la corresponent Autorització Ambiental, amb el Control Inicial favorable, per dur a terme totes les activitats planificades.

Encara que la normativa ambiental que ens afecta és molt extensa, s’han posat les referències normatives amb major incidència a la nostra activitat.


Llei 6/93 Decret 93/1999 Real Decret 208/2005 Real Decret 1619/2005 Real Decret 1383/2002 Decret 217/1999, 27 de juliol Ordre INT/249/2004
Sobre residus industrials Procediment de gestió del residu Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics Gestió de neumàtics fora d’ús Gestió de vehicles al final de la seva vida útil Gestió dels vehicles fora d'ús Regulació de la baixa definitiva dels vehicules descontaminats al final de la seva vida útil