INSTRUCCIONS PER LA SOL·LICITUD DE BAIXA DEFINITIVA

(ORDRE INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la baixa electrònica dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil)

 1. DNI original en vigor del titular del vehicle.
 2. Si el vehicle està inscrit a nom de diverses persones es presentarà fotocòpia del DNI de les mateixes.
 3. Si algun dels sol·licitants ha perdut el DNI, haurà d’aportar resguard d’haver-ho sol·licitat juntament amb el passaport o permís de conducció.
 4. Permís de Circulació i Targeta d’Inspecció Tècnica.
 5. Si algun dels sol·licitants ha extraviat el Permís de Circulació i/o la Targeta d’Inspecció Tècnica haurà d’emplenar el DOCUMENT DE PÈRDUA facilitat per FONT GRAU SL.
 6. En cas de subtracció d’aquests documents, es necessitarà original i fotocòpia de la denúncia.
 7. Si presenta la documentació una persona distinta del titular del vehicle, aquesta haurà d’aportar autorització signada pel titular, el propi DNI original en vigor i fotocòpia del DNI del titular.
 8. L’autorització serà facilitada pel mateix centre o es podrà emplenar l’AUTORITZACIÓ que proporciona FONT GRAU SL. en aquesta pàgina.
 9. Si els titulars del vehicle fossin dos o més persones físiques es necessitarà el consentiment d’ambdues mitjançant el document d’autorització.
 10. Si el titular és una persona morta, es precisarà a més dels punts1 i 2:
 11. Original del certificat de defunció del mateix.
 12. Original del Llibre de família.
 13. Original del Testament o del Certificat d’últimes Voluntats.
 14. Original de l’escriptura notarial de declaració d’hereus, quan el titular ha mort sense atorgar testament.
 15. Si el titular del vehicle és una persona jurídica es precisarà a més dels punts 1 i 2:
 16. Original del NIF, CIF o TIF de l’empresa.
 17. DNI o targeta de residència de l’administrador / apoderat.
 18. Autorització (punt 3) de l’administrador (si no presenta els tràmits ell mateix) a una tercera persona.

Emplenar el DOCUMENT DE REPRESENTACIÓ DE PERSONES JURÍDIQUES, amb la signatura de l’administrador i el segell de l’empresa.

CONSULTA’NS PER A LA SOL·LICITUD DE BAIXA DEFINITIVA